Masala mixer machine in Pakistan

No You Can't. LOL