washing powder mixing machine in pakistan

No You Can't. LOL